BUCA DAĞCILIK SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi :

Madde 1 – Derneğin Adı : ‘’ Buca Dağcılık Sporları Kulübü Derneği ‘’ dir. Kısa Adı : ‘’ Buca Dağcılık ‘’ tır. Derneğin Merkezi İzmir ili Buca İlçesidir. Derneğimizi temsil eden renkler,’’ Mavi – Yeşil’’ dir.

Derneğin Şubesi Yoktur.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Madde 2 – Dernek Doğa ve Dağcılık sporlarının sevdirilmesi ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kuruluşlara ve projelere destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

1 – Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2 – Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete dergi kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4 – Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlama, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5 – Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,

6 – Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, ve bunları tefriş etmek,

7 – Üyelerin arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8 – Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermekve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

9 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

10 – Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

11 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12 – Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

13 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek-

lerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

14 – Yurdumuzun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin görülmesi için geziler ve yatılı kamplar düzenlemek, doğayı sevdirmek ve ağaç dikimini teşvik etmek amacı ile ilgili kurumlarla temas kurmak.

Dernek; Dağlar, göller, denizler ve nehirlerde kayıp olanlara, orman yangını ve deprem gibi doğal afetlere maruz kalanlara yardımcı olmak.

15 – 14. Şıkta belirtilen hususlarda faaliyet gösterecek eleman yetiştirmek, bu çalışmalar için gerekli teçhizatları satın almak ve muhafaza, etmek, seminer ve paneller düzenlemek için gerekli ortamı oluşturmak, eğiticileri temin etmek, yukarıda belirtilen çalışmalar için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas etmek. Dağcılık ve Doğa Sporlarını tanıtıp geliştirmek, Yönetim Kurulunca belirlenecek konularda kurslar ve sergiler açmak üyelerimizin becerileri doğrultusunda talep edilen kültürel faaliyetlerde bulunmaktır.

Derneğin faaliyet alanı

Dernek, sportif alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri

Madde 3 – Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarmayı gerektiren haller;

1 – Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2 – Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3 – Üyelik aidatını 24 ay ( İki Yıl ) ödememek,

4 –Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5 – Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6 – Aynı amaç ve faaliyetleri yürütmek amacı ile kurulmuş Dernek, Kulüp veya herhangi

bir oluşuma katılarak yönetici olmak ve üyelerimizi ilgili oluşuma katılması ve ilgili

oluşumun etkinliklerine katılması yönünde yazılı yada sözlü baskı, telkin ve davet etmek.

7 – İki Yıl boyunca Kulübün etkinliklerine katılmamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yazılı uyarıya ve Genel Kurul kararına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1 – Genel Kurul,

2 – Yönetim Kurulu,

3 – Denetim Kurulu,

4 – Disiplin Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 -Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1 – Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2 – Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul iki (2) yılda bir Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; Üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü

Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı buluna üyeler, en az Onbeş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine, yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, Altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı

(6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir (1) defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü;

Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleriveya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; Üye oyunu şahsenkullanmak zorundadır. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 – Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlarveya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılırve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Toplantısız ve Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1 –Dernek Organlarının seçilmesi,

2 – Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

3 – Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

4–Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5 – Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcuttaşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6 – Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerekonaylanması,

7 – Dernek Yönetim ve Denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8 – Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9 – Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10 –Derneğin vakıf kurması,

11 – Derneğin fesih edilmesi,

12 – Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13 – Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Yönetim Kurulu,Yedi (7) asıl ve Yedi (7) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye, yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1 – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2 – Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

3 – Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

4 – Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

5 – Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6 – Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

7 – Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

8 – Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9 – Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10 – Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11 – Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 – Denetim Kurulu, Üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak Genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12 – Disiplin Kurulu, Üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak Genel kurulca seçilir.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu Tüzük doğrultusunda çalışmalar yapar. Derneğin tüzük ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeyen Yönetim Kurulu ve üyeler hakkında soruşturma açar. Sonucu bir ay içinde Yönetim Kuruluna sunar. Soruşturma talebi Yönetim Kurulunca da istenebilir.İddia kanıtlanırsa, Uyarma, Kınama ve üyelikten çıkarma cezaları için Yönetim Kuruluna öneride

bulunur. Gerekli yazışmaları yapar Yönetim Kuruluna rapor verir. Disiplin Kurulunun toplanma ve karar alma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı : Her olağan Genel Kurulda yeniden belirlenmek üzere;

2018 Yılı içinÜyelerden ilk giriş ödentisi olarak 15.-TL, ve Aylık olarak 5.-TL

(Yıllık 60.-TL) aidat alınır.

2019 Yılı için Üyelerden ilk giriş ödentisi olarak 15.-TL, ve Aylık olarak 6.-TL

(Yıllık 72.-TL)aidat alınır.

Aidatların her yıl 31 Mart tarihine kadar ödenmesi kararı alınmış olup, Bu süre içerisinde aidatını ödemeyen üyelere etkinliklerde ‘’Üye indirimi’’ yapılmaz ve misafir ücreti alınır. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

2 – Gerçek ve Tüzel Kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3 – Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4 – Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6 – Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7 – Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14 – Defter tutma esasları;

Dernekte, İşletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda üst, üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip edilen yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1 – Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır,ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2 – Üye Kayıt Defteri: Derneğe olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3 – Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve Giden Evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4 – İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadıve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6 – Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

1 – (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2 – Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık)(Dernekler Yönetmeliği Ek 16 da belirtilen) ‘’ İşletme Hesabı Tablosu’’ düzenlenir.

Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yılsonlarında (31 Aralık) Maliye Bakan- lığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15 – Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek Gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek 17 de örneği bulunan) ‘’Alındı Belgesi’’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, Perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da

bulunmayan ödemeler için (Dernekler yönetmeliği Ek 13 de örneği bulunan) ‘’ Gider Makbuzu’’ veya ‘’Banka Dekontu’’ gibi belgeler, harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek Tarafından Kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler yönetmeliği Ek 14 de örneği bulunan) ‘’Ayni Yardım Teslim Belgesi’’ ile yapılır.

Kişi, Kurum veya Kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise(Dernekler yönetmeliği Ek 15 de örneği bulunan) ‘’ Ayni Bağış Alındı Belgesi’’ ile kabul edilir.Bu belgeler; Ek – 13, Ek – 14 ve Ek – 15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılıyla yazdırılacak formveya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’Alındı Belgeleri’’ (Dernekler yönetmeliği Ek 17 de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu Kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç,dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Gelir Tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek 19 da yer alan) ‘’ Yetki Belgesi’’ dernek tarafından üç nüsha düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki Belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki Belgesinin süresinin bitmesi veya adına Yetki Belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.

Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgelerive diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş (5) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin(Dernekler Yönetmeliği Ek 21 de bulunan) ‘’ Dernek Beyannamesi’’ dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17 – Mülki Amirliğe yapılacak bildirimler;

a- Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek 3 de yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul Toplantı tutanağı, Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

b- Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz (30) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek 26 da sunulan) ‘’Taşınmaz Mal Bildirimi’’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

c- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek 4’tebelirtilen) ‘’ Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, Yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneğide eklenir. Nakdi yardımların Bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği Ek 23 te gösterilen) ‘’ Proje Bildirimi’’ne eklenerek, Protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e- Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek 24 te belirtilen) ‘’ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’’ ; Genel Kurul Toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek 25 te belirtilen) ‘’ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını izleyen otuz (30) gün içinde, ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirim’’ ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 18 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 20 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Bin TL (1.000.-TL) borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 21 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tamsayısının iki (2) katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3‘ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 22 – Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki (2) katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurulda Fesih Kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘’ Tasfiye Halinde BUCA DAĞCILIK SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ’’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, ‘’Atatürkçü Düşünce Derneği Buca – İzmir Şubesine’’ ’ devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliği bildirmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir.

Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu Tüzük 23 ( Yirmiüç) maddeden ibarettir.